Zagadnienia szkoleń w ramach Akademii Samorządu:

 • zakres zadań i kompetencji samorządu terytorialnego
 • prawa i obowiązki radnego
 • statut jednostki samorządu terytorialnego
 • rola komisji rewizyjnej
 • uchwała budżetowa i sesja absolutoryjna
 • udział w sesjach i posiedzeniach komisji rady
 • relacje z organem wykonawczym, biurem rady, pracownikami samorządowymi, mieszkańcami oraz mediami
 • wystąpienia publiczne

Przykładowy program szkolenia:

 

 1.  Samorząd terytorialny i jego miejsce w systemie władzy publicznej.
 2.  Przepisy prawa regulujące funkcjonowanie gminy.
 3.  Kompetencje i zadania gminy, klasyfikacja zadań i obowiązek ich realizacji.
 4.  Struktura organizacyjna gminy.
 5.  Zasady stanowienia prawa. Akty prawa miejscowego i zakres ich obowiązywania. Statut gminy.
 6.  Uprawnienia i obowiązki radnego.
 7.  Rola i zadania organu wykonawczego – Wójta, Burmistrza, Prezydenta.
 8.  Gospodarka finansowa gminy.
 9.  Wybrane problemy zarządzania gminą.
 10.  Podstawy planowania przestrzennego w gminie.
 11.  Nadzór nad dzielnością samorządu terytorialnego.
 12.  Gospodarka nieruchomościami.
 13.  Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce samorządu terytorialnego.