REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO
Pomorski Ruch Obywatelski „PRO OBYWATEL”

§ 1

 1. Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę Pomorski Ruch Obywatelski „PRO OBYWATEL”.
  W dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

§ 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Tczew.

§ 3

 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
 2. Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków.

§ 4

Cele Stowarzyszenia to:

 1. organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 2. prowadzenie działalności charytatywnej;
 3. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 4. ochrona i promocja zdrowia;
 5. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 6. nauka, edukacja i wychowanie;
 7. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży oraz działania na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 8. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 9. prowadzenie różnych form szkolenia sportowego;
 10. organizowanie meczy, obozów, zawodów sportowych i uczestnictwo w rozgrywkach;
 11. pozyskiwanie środków dla realizacji działalności stowarzyszenia;
 12. prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży;
 13. pozyskiwanie sponsorów w celu zapewnienia jak najwyższego poziomu sportowego i organizacyjnego Stowarzyszenia oraz możliwości prowadzenia działalności;
 14. działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 15. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 16. promocja lokalnej aktywności gospodarczej.

§ 5

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie zajęć  dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, muzycznych, teatralnych oraz filmowych i sportowych,
 2. propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji,
 3. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, wycieczek,
 4. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych,
 5. organizowanie imprez kulturalnych, sportowych,
 6. fundowanie stypendiów,
 7. pozafinansowe wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej,
 8. prowadzenie portali internetowych,
 9. nadawanie programów przez internet.

§ 6

 1. Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zebranie Członków uchwałą podjętą w ciągu 21 dni od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków.
 3. Członek ma prawo:
  • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 4. Członek obowiązany jest do:
  • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
  • uczestniczenia w walnych zebraniach członków,
  • przestrzegania regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • regularnego opłacania składek.
 5. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Stowarzyszenia złożonej na ręce Przedstawiciela,
  • wykluczenia przez Zebranie Członków:
   – z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dziewięć miesięcy,
   – z powodu rażącego naruszenia zasad regulaminu, nieprzestrzegania postanowień i uchwał władz Stowarzyszenia,
   – ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia.
  • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  • śmierci członka.
 6. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zebrania Członków w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§ 7

  1. Władzami Stowarzyszenia są:
   • Zebranie Członków,
   • Przedstawiciel.
  2. Decyzje Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
  3. Uchwały Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej.
  4. W sprawach określonych w § 7 pkt. 6 f, g, h, i, j  wymagana jest obecność wszystkich członków stowarzyszenia.
  5. Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.
  6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy m.in:
   • ustalanie kierunków działania i rozwoju,
   • wybór i odwołanie Przedstawiciela,
   • przyjmowanie i odwoływanie członków,
   • uchwalanie zmian regulaminu,
   • podejmowanie decyzji o rozwiązaniu stowarzyszenia,
   • podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
   • podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego,
   • podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki,
   • podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy,
   • podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.
  7. Zebranie Członków zwołuje przedstawiciel lub 1/3 członków Stowarzyszenia. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

  § 9

  1. Środki na działalność stowarzyszeniach pochodzą z:
   • składek członkowskich,
   • dotacji
   • darowizn,
   • zbiórek publicznych,
   • spadków, zapisów,
   • dochodów z majątku stowarzyszenia

  § 10

  1. Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania stowarzyszenia podejmuje Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych oraz majątku Stowarzyszenia.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.